NLENFR

 

Disclaimer


1. Algemeen

Deze website wordt beheerd door Architecture Workroom Brussels, vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel gevestigd te Architecture Workroom Brussels, Leopoldlaan 152, 1080 Brussel. Deze voorwaarden zijn van toepassing op degroteverbouwing.eu(‘Website’). Door toegang tot en gebruik van de Website verbindt u zich om deze voorwaarden te accepteren en na te leven.


2. Toegang tot en gebruik van de website
Bij elke toegang tot en bij elk gebruik van de Website verbindt U zich om de Website niet onwettelijk te gebruiken, zoals onder meer voor de transmissie of het posten van virussen of illegaal of onrechtmatig of ongepast materiaal, alsook om de Website of onderdelen daarvan niet te gebruiken op een wijze waarbij inbreuk gepleegd wordt op rechten zoals onder meer, doch niet uitsluitend, rechten van Architecture Workroom Brussels en van derden op het gebied van intellectuele eigendom.


3. Intellectuele eigendomsrechten
Alle software, databanken, teksten, foto's, films, beelden, data, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, tekeningen, modellen, logo's en andere informatie op de Website (‘Informatie’) zijn beschermd door intellectuele rechten toebehorend aan Architecture Workroom Brussels of derden. Het is verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Architecture Workroom Brussels de Informatie te reproduceren (behoudens tijdelijke reproductie van voorbijgaande of incidentele aard met het oog op rechtmatig gebruik zonder zelfstandig economische waarde), te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen, beschikbaar te maken of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Auteursrechten

De redactie van De Grote Verbouwing heeft geprobeerd om voor de publicaties op het online platform zo zorgvuldig mogelijk alle auteursrechthebbenden van beeldmateriaal (foto’s, video’s) of artikels te achterhalen. Mocht u desondanks inhoud tegenkomen, waarvan u rechthebbende bent en u bent onterecht niet vermeld of u heeft geen toestemming gegeven voor publicatie, gelieve dit dan te adresseren en contact op te nemen via info@degroteverbouwing.eu.


4. Aansprakelijkheid van de gebruiker
Bij inbreuk op enig ander recht van Architecture Workroom Brussels of derden (waaronder de partners van Architecture Workroom Brussels, de auteurs en rechthebbenden op Informatie getoond op de Website) via het gebruik van deze Website of onderdelen daarvan, zal u Architecture Workroom Brussels en alle derden schadeloos te stellen, alsook vrijwaren voor elke vordering, schade of aansprakelijkheid van welke aard ook, met inbegrip van gevolgschade, die hieruit zou voortvloeien.


5. Informatie op de website en via berichtgeving.
Informatie die via de Website of via berichtgeving wordt aangeboden kan onjuist of onvolledig zijn. Architecture Workroom Brussels doet haar best om zo accuraat mogelijk te werken, maar staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of andere eigenschap van de informatie. De informatie wordt geleverd zonder enige vorm van garantie Architecture Workroom Brussels is niet aansprakelijk voor virussen of andere informatie die schade zouden berokkenen aan de gebruiker of derden en wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die dit kan veroorzaken.


6. Links naar andere websites.
De Website kan links naar websites of naar webpagina's van derden bevatten of daarnaar op een andere manier verwijzen. Architecture Workroom Brussels heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en is niet aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Architecture Workroom Brussels houdt op geen enkele wijze goedkeuring in van de inhoud daarvan.

7. Privacy
Zie ons privacybeleid

8. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
Belgische wetgeving is van toepassing op de Website, met uitzondering van andersluidende wetsbepalingen van dwingend recht. Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

10. Contact
Architecture Workroom Brussel
Pachecolaan 34
1000 Brussels

info(at)degroteverbouwing.eu